O projekte

KVALITA  VZDELÁVANIA A PODPORA NÁRODNEJ IDENTITY

NA SLOVENSKÝCH ŠKOLÁCH V ZAHRANIČÍ

Aktuálne transformačné procesy v školskej politike v celoeurópskom kontexte sa zameriavajú na zvyšovanie kvality škôl a vzdelávania. Zvyšovanie kvality škôl si vyžaduje permanentnú systematickú evalváciu podmienok, procesov a výstupov edukácie. Nové legislatívne podmienky v školstve na Slovensku priniesli kurikulárnu transformáciu základných školských dokumentov v primárnom vzdelávaní, čo môže ovplyvniť kvalitu edukácie na 1. stupni ZŠ. Vo vzťahu k týmto zmeneným podmienkam je na mieste realizovať výskumy a skúmať stav slovenského minoritného školstva v zahraničí.

Vedecko-výskumný projekt  „Kvalita vzdelávania a podpora národnej identity na slovenských školách v zahraničí“ je zameraný na  analýzu kvality škôl, na evalváciu podmienok, programov, procesov a výstupov edukácie na slovenských školách v zahraničí, na pomoc a spoluprácu Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky  Pedagogickej fakulty  Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici so slovenskými základnými školami v zahraničí a rovnako so základnými  školami na Slovensku.

Hlavným cieľom projektu je posilnenie a podpora identity detí  žijúcich v slovenských národnostných komunitách v zahraničí. Na základe výsledkov skúmania , výsledkov analýz a evalvácie riešiteľský tím sformuluje ciele a úlohy metodicko-didaktickej intervencie.

Prostredníctvom metodicko-didaktickej intervencie realizovanej na základe vzdelávacích potrieb zahraničných učiteľov a žiakov poskytneme zahraničným školám podporné edukačné programy pre žiakov, ktoré budú súčasťou webovej aplikácie, programy na posilnenie a podporu identity, súbor návrhov na metodické materiály pre učiteľov,  súbor učebných textov pre žiakov, súbor odborných textov a publikácii pre učiteľov.

Jedným z prostriedkov zvyšovania kvality predmetných škôl budú aj podporné edukačné programy  na kontinuálne vzdelávanie pre skvalitnenie profesijných kompetencií zahraničných učiteľov. Pri analýze podmienok sledovaných škôl bude realizovaná obsahová analýza  učebných materiálov z pohľadu podporovania národnej identity, ktorá pomôže zmapovať stav a potrebu posilnenia tohto aspektu. Na základe výsledkov riešitelia ponúknu odborné publikácie, prípadne návrhy na tvorbu učebných textov a metodických materiálov pre učiteľov. Na implementáciu interkultúrnej výchovy do jednotlivých predmetov na primárnom stupni školy poskytnú  metodickú príručku učiteľom  na posilňovanie národnej identity žiakov a rozvíjanie ich interkultúrneho cítenia.

Najvyššou hodnotou projektu budú odborné semináre, vedecké konferencie našich a zahraničných učiteľov s cieľom odovzdávania si nových poznatkov a skúseností prostredníctvom Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí a zahraničných študentov v Slovenskej republike alebo v domovskej krajine a  vedecké konferencie.

Názov pracoviska riešiteľského kolektívu:  Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky,

                                                                    Pedagogická fakulta UMB,

                                                                    Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica

 

Zodpovedný riešiteľ :  Prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD.

spoluriešitelia:            doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.

                                    PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD.

                                    doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD.

                                    Mgr. Ružena Tomkuliaková, PhD.


Partneri

 Poľsko

 Srbsko

 Chorvátsko

 Maďarsko

 Rumunsko

 Ukrajina

 Česko

 Slovinsko

Kto je online

Momentálne online: 0 používateľov a 0 návštevníkov.