Zákon č. 317/2009 o pedagogických a odborných zamestnancoch- nový kariérový systém pre učiteľov a odborných zamestnancov na Slovensku

Kariérový systém je súbor pravidiel ustanovených na zaradenie pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca do kariérového stupňa a do kariérovej pozície. Je postavený na dvoch kariérových cestách. Služobný stupeň kariérového poriadku sa nazýva kariérový stupeň a vyjadruje mieru preukázateľného osvojenia profesijných kompetencií v rôznych oblastiach výkonu profesie, ktoré pedagogický zamestnanec získa prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania a sebavzdelávania. Autori koncepcie navrhli nasledovné kariérové stupne:
1. stupeň- začínajúci pedagogický zamestnanec: je zodpovedný za svoju adaptáciu na výchovno –vzdelávací proces v prvom pracovnom pomere, v ktorom bude vykonávať pedagogickú činnosť. Adaptačné vzdelávanie ukončuje do dvoch rokov.
2. stupeň- samostatný pedagogický zamestnanec: je zodpovedný za kvalitu výchovno – vzdelávacieho procesu v triede a musí mať ukončené adaptačné obdobie.
3. stupeň- pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou: je zodpovedný za pedagogické inovácie v triede. Po preukázaní učiteľských kompetencií, vykonaní atestačnej skúšky, splní podmienku postupu do vyššej platovej triedy, zvýšenie tarifného platu.
4. stupeň- pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou: je zodpovedný za rozvoj a tvorbu pedagogických inovácií v teórii a praxi školy, škôl v regióne.
Kariérová pozícia je vyjadrená popisom práce pedagogického zamestnanca, profesijným štandardom, právami, povinnosťami, predpokladmi a podmienkami výkonu profesie.
Pedagogický zamestnanec špecialista: je zodpovedný za výkon špecializovanej funkcie. Podmienkou výkonu je ukončenie adaptačného procesu. Učiteľ špecialista absolvuje akreditované špecializačné vzdelávanie koncipované modulárnym spôsobom. Pedagogickým zamestnancom špecialistom je:
• triedny učiteľ,
• výchovný poradca,
• kariérový poradca,
• uvádzajúci pedagogický zamestnanec,
• vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru,
• iný zamestnanec vykonávajúci špecializované činnosti určené zamestnávateľom.
Vedúci pedagogický zamestnanec: je zodpovedný za výkon riadiacej funkcie. Podmienkou je absolvovanie 1. atestácie. Učiteľ absolvuje funkčné vzdelávanie koncipované modulárnym spôsobom.
• riaditeľ,
• zástupca riaditeľa,
• hlavný majster odbornej výchovy,
• vedúci vychovávateľ,
• vedúci odborného útvaru,
• ďalší pedagogickí zamestnanci ustanovení vo vnútornom predpise zamestnávateľa.

Kontinuálne profesijné vzdelávanie učiteľov musí nadväzovať na potreby spoločnosti, školy a jednotlivca. Je potrebné myslieť na profesijný a kariérový rast aj z hľadiska formálneho vzdelávania učiteľov. Máme na mysli vzdelávanie učiteľov vo vlastnej škole („Učiaca sa škola"), ale aj inštitucionalizované formy kontinuálneho profesijného vzdelávania. Môžu ich ponúkať a zabezpečovať špeciálne inštitúcie pre kontinuálne vzdelávanie (regionálne metodicko-pedagogické centrá v Bratislave, v Banskej Bystrici, v Nitre, v Žiline, v Trenčíne, v Prešove, v Košiciach) ale tiež fakulty univerzít a súkromné vzdelávacie organizácie.
Kontinuálne profesijné vzdelávanie učiteľov sa bude podľa Zákona o pedagogických zamestnancoch a podľa navrhovanej Vyhlášky MŠ SR o kontinuálnom vzdelávaní a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov realizovať prostredníctvom rôznych druhov a foriem vzdelávania.
Druhy kontinuálneho vzdelávania:
• adaptačné vzdelávanie (uskutočňuje sa podľa vzdelávacieho programu adaptačného vzdelávania, ktorý vypracúva zamestnávateľ),
• aktualizačné vzdelávanie (obsahom aktualizačného vzdelávania sú aktuálne poznatky a zručnosti potrebné na udržanie si profesijných kompetencií na štandardný výkon pedagogickej profesie),
• inovačné vzdelávanie (obsahom inovačného vzdelávania sú inovácie v aprobačných predmetoch, v študijných odboroch, v pedagogike, v psychológii alebo v ďalších poznatkoch potrebných na výkon činností jednotlivých kategórií pedagogických zamestnancov),
• špecializačné vzdelávanie (obsahom špecializačného vzdelávania sú špeciálne poznatky potrebné na výkon špecializovaných činností pedagogického zamestnanca špecialistu),
• funkčné vzdelávanie (obsahom funkčného vzdelávania sú poznatky z oblasti riadenia, pedagogiky a psychológie potrebné na získanie profesijných kompetencií požadovaných na výkon riadiacich činností),
• rozširujúce vzdelávanie (obsahom rozširujúceho vzdelávania sú poznatky potrebné na získanie profesijných kompetencií požadovaných na doplnenie kvalifikačných predpokladov).
Formy kontinuálneho vzdelávania:
• prezentačná (je formou vzdelávania, kde je učiteľ prítomný na vzdelávaní vo vzdelávacej inštitúcii alebo v škole. Jeho najväčšou výhodou je priamy kontakt s lektorom, ktorý môže pružne reagovať na vzniknuté situácie vo vzdelávaní),
• dištančná (je organizovanou formou vyučovania a učenia, kde študujúci sú oddelení od svojich učiteľov (lektorov, konzultantov) v čase a mieste niekedy po celý čas štúdia. Využíva podporu a poradenstvo vzdelávacej inštitúcie. Jeho najvšeobecnejším znakom je vysoká kvalita špecifických študijných materiálov obsahujúcich metodické pokyny pre samostatné štúdium),
• kombinovaná (kombinujú sa obidve formy vzdelávania).
Program kontinuálneho vzdelávania učiteľov musí byť akreditovaný akreditačnou komisiou MŠ SR. Za absolvovanie jednotlivých druhov vzdelávania učitelia dostanú určitý počet kreditov. Evidenciu kreditov si vedie učiteľ na základe získaných certifikátov. Počet priznaných kreditov zohľadňuje rozsah a náročnosť absolvovaného programu vzdelávania. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec je povinný na účely priznania kreditového príplatku alebo vykonania atestácie získať počet kreditov určených všeobecne záväzným právnym predpisom.
Aby absolvované kontinuálne vzdelávanie malo vplyv na kvalitu školy, je potrebné zosúladiť prihlasovanie na vzdelávanie s potrebami jednotlivca, ale aj s potrebami školy a spoločnosti. O kontinuálnom vzdelávaní učiteľov rozhoduje riaditeľ školy v súlade so strategickými cieľmi školy a v súlade s výsledkami evalvácie a autoevalvácie školy. Len tak je pravdepodobné, že kontinuálne vzdelávanie učiteľov nebude napĺňať len ambície učiteľskej kariéry, ale bude sa realizovať v súlade s potrebami pedagogickej praxe a s potrebami zvyšovania kvality konkrétnej školy.


Partneri

 Poľsko

 Srbsko

 Chorvátsko

 Maďarsko

 Rumunsko

 Ukrajina

 Česko

 Slovinsko

Kto je online

Momentálne online: 0 používateľov a 0 návštevníkov.